Young leaders ready to develop conflict transformation network

Kaduna delegates thank delegates, FCT Youth Conference, Mitrovica, Kosovo.
Kaduna delegates thank delegates, FCT Youth Conference, Mitrovica, Kosovo.

Young leaders ready to develop conflict transformation network
Mitrovica/Mitrovicë
28 September 2013 

An international conference of young leaders from eight cities in transition from conflict successfully concluded with pledges of mutual assistance in a series of projects to improve the livelihoods of citizens in all their communities.

From 23rd-27th September, Mitrovica hosted the inaugural Youth Forum for Cities in Transition, an offspring of the Forum for Cities in Transition (FCT). Over 50 delegates — from Belfast, Derry-Londonderry, Jerusalem, Kaduna, Kirkuk, Ramallah, Tripoli and host city Mitrovica — shared and explored how their local experiences resonate with each other.

Through this engagement process, delegates gained invaluable and practical knowledge, which they will use to build sustainable cooperative relationships within and across their communities and cities.

Delegates identified current challenges to develop conflict transformation, and collectively formed creative and practical solutions.

For example, all delegates have pledged to use social to continue the dialogue begun in Mitrovica, to keep learning from and supporting each other. All will take part in short film to inform their city’s youth about this event in Mitrovica.

Other pledges include:

 • Jerusalem-Northern Ireland youth worker exchange
 • Mitrovica-Jersualem-Ramallah youth exchange
 • Christian-Muslim youth dialogue workshop and peace club (Kaduna)
 • Conflict city clean-up in all FCT Youth Cities on UN Peace Day 2014
 • Young children mutual play activities (Mitrovica)
 • People with special needs social enterprise project selling handmade arts/crafts (Ramallah)
 • Mitrovica Rock School study visit to Tripoli

Concluding the conference, organiser Milos Golubovic said:

“I am very pleased on the result of this inaugural FCT youth gathering, especially the willingness of all the delegates to come to our city and listen to everyone else’s experiences.

“I am confident that every city delegation will apply what they find relevant for their own circumstances, in a practical way. That is the whole point of the Forum for Cities in Transition.”

Milos’ colleague, Ardiana Osmani, added:

“Milos and I have benefitted from our participation in other Forum events. We knew that there were great opportunities for other young people to benefit from this process of mutual learning and respect.

“I am excited about developing this conflict transformation network, through the cooperation of all the participating cities.”

ENDS

NOTES

The “Inaugural Youth Conference Forum for Cities in Transition” was convened by FCT Mitrovica youth workers, Milos Golubovic and Ardiana Osmani, and facilitated by Community Building Mitrovica in cooperation with D&G Solutions. The conference took place at the Cultural Centre, Mitrovica/Mitrovicë.

The conference received sponsorship and support from the governments of United States, Norway and the Netherlands, as well as from SPARK and the United Nations Development Programme, Mitrovica Municipality, International Business College Mitrovica, Forum for Cities in Transition, IKV Pax Christi and Mitrovica Forum “Mitrovicians for Mitrovica.

Further information on the Forum for Cities in Transition can be found at http://citiesintransition.net

FCT Youth 2013 Conference Report:

Liderët e rinjë të gatshëm që të zhvillojnë rrjetin e transformimit të konfliktit
Mitrovicë/Mitrovica
28 shtator 2013 

Konferenca ndërkombëtare e liderëve të rinjë nga tetë qytete në tranzicion nga konflikti në mënyrë të suksesshme e përfunduan me premtime të ndihmës së ndërsjellënë një varg projektesh në mënyrë që të përmirësojnë jetërat e qytetarëve në tërë komunitetin e tyre.

Prej dates 23-27 shtator, Mitrovica ishte nikoqir i inagurimit të forumit të të rinjëve për qytetet në tranzicion. Më shumë se 50 delegatë  — nga Belfasti, Derry-Londonderry, Jerusalemi, Kaduna, Kirkuku, Ramallahu, Tripoli and qyteti nikoqir Itrovica – ndanë dhe shqyrtuan se si përvojat e tyre lokale të tingëllojnë arsyeshëm me njëri-tjetrin.

Përmes këtij procesi të përfshirjes, delegatët fituan njohuri të paçmuara praktike, të cilat do t’i përdorin në mënyrë që të ndërtojnë marrëdhënie të qëndrueshmë bashkëpunuese me të gjitha komunitetet dhe qytetet.

Delegatët identifikuan sfidat e tanishme në drejtim të zhvillojnë transformimin e konfliktit, si dhe në mënyrë kolektive formuan zgjidhje krative dhe praktike.

Për shembull të gjithë delegatët premtuan që të përdorin mediat sociale në drejtim të vazhdimit të dialogut të nisur në Mitrovicë, që të vazhdojnë të mësojnë dhe përkrahin njëri-tjetrin. E gjithë kjo do të paraqitet në një film të shkurtër që do të njoftoj të rinjët e qytetit sa i përket kësaj ngjarje në Mitrovicë.

Premtimet e tjera përfshijnë:

 • Këmbimi i punëtorëve rinor mes Jerusalemit dhe Irlandës së Veriut
 • Shkëmbimi i të rinjëve Mitrovicë-Jersualem-Ramallah
 • Modul I dialogut të të rinjëve dhe klubet e paqes mes të krishterëve dhe muslimanëve (Kaduna)
 • Pastrimi i qytetit nga konflikti, aktivitet që do të mbahet në të gjitha qytetet e të rinjëve të FQT-së në Ditën Ndërkombëtare të Paqes të KB-së 2014
 • Aktivitete lojërash të ndërsjella (Mitrovicë)
 • Njerëzit me nevoja të veçanta projekt i ndërmarrësisë sociale ku ata i shesin punimet e tyre të artit apo punë doret e tyre (Ramallahu)
 • Shkolla e rokut nga Mitrovica vizitë studimore në Tripoli

Duke e përmbyllur konferencën, organizatori Millosh Golluboviq tha:

“Jam tepër i nderuar në rezultatin e tubimit inaugural të të rinjëve të FQT-së, posaqërisht me vullnetin e të gjithë delegatëve që të vijnë në qytetin tonë dhe të dëgjojnë përvojat e të tjerëve.

“Besoj se çdo delegacion i qyteteve do të aplikoj në një mënyrë praktike atë çfarë gjejnë relevante për kushtet e tyre. Kjo është edhe esenca e Forumit për Qytetet në Tranzicion.”

Kolegija e Milloshit, Ardiana Osamni shtoj:

“Milloshi dhe unë kemi përfituar nga pjesëmarrja nga ngjarjet e tjera të forumeve. Ne e patëm parasysh se ato ishin mundësi shumë të mira edhe për të rinjë e tjerë që të përfitojnë nga ky process të respektit dhe mësimit të ndërsjellë.

“Unë jam shumë e entuziazmuar sa i përket këtij rrjeti të transformimit të konfliktit, perms bashkëpunimit të të gjitha qyteteve pjesëmarrëse.”

FUNDI

SHËNIMET

Konferenca inagurale “Forumi i të rinjëve të qyteteve në tranzicion” është thirrur nga FQT punëtorët e rinjë të FQT –së në Mitrovicë, Milosh Golluboviq dhe  Ardiana Osmani, dhe ndihmuar nga Community Building Mitrovica në bashkëpunim me D&G Solutions. Konferenca u mbajt në Qendrën e Kulturës, Mitrovicë/Mitrovica.

Konferenca është sponzoruara dhe përkrahur nga qeveritë e SHBA-ve, Norvegjisë dhe Holandës, si dhe nga SPARK-u dhe nga Kombet e BAshkuara Programi Zhvillimor, Komuna e Mitrovicës, Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë, Forumi i Qyteteve në Tranzicion, IKV Pax Christi dhe Forumi i Mitrovicës Mitrovica Forum “Mitrovicasit për Mitrovicën.

Informacione shtesë sa i përket Forumit për Qytetet në Tranzicion mund të gjenden në http://citiesintransition.net

 

Mladi lideri spremni da razviju mrežu transformacije sukoba
Mitrovica/Mitrovicë
28 Septembar 2013 

Međunarodna konferencija mladih lidera iz osam gradova u tranziciji iz sukoba uspešno završena zaključcima o međusobnoj pomoći i saradnji u nizu projekata u cilju unapedjenja uslova života građana u svojim zajednicama.

Od 23. do 27. septembra, Mitrovica je bila domaćin prvog omladinskog foruma za gradove u tranziciji, izdanak foruma za gradove u tranziciji. Više od 50 delgata – iz Belfasta, Derija-Londonderija, Jerusalima, Kadune, Kirkuka, Ramale, Tripolija i domaćina Mitrovice – delili su i istraživali svoja lokalna iskustva i načine na koji se oni podudaraju.

Kroz ovaj proces angažovanja, delegati su stekli neprocenjiva i praktična znanja koja će koristiti da izgrade održive odnose saradnje unutar i van svojih zajednica i gradova.

Delegati su identifikovali trenutne izazove za razvoj transformacije konflikta i zajedno došli do kreativnih i praktičnih rešenja.

Jedan od primera je taj da su se svi delegati obavezali na korišćenje socijalnih mreža za nastavak dijaloga započetog u Mitrovici, kako bi nastavili da uče i podržavaju jedni druge. Svi će učestvovati u kratkom filmu kako bi informisali omladinu iz svojih gradova o ovom dogadjaju u Mitrovici.

Ostali zaključci uključuju:

 • Razmena omladinskih radnika izmedju Severne Irske i Jerusalima
 • Razmena omladine izmedju Mitrovice – Jerusalima – Ramale
 • Hriscansko – Muslimanska radionica dijaloga mladih i osnivanje mirovnog kluba (Kaduna)
 • Čišćenje konflikta u svim gradovima foruma za gradove u tranziciji na dan mira Ujedinjenih Nacija 2014
 • Zajedničke aktivnosti za decu (Mitrovica)
 • Projekat preduzetništva za osobe sa posebnim potrebama i prodaja ručnih radova (Ramala)
 • Studijska poseta Mitrovačke rok škole Tripoliju

Zaključujući konferenciju, organizator Miloš Golubovic je rekao:

“Veoma sam zadovoljan rezultatom prvog FGT omladinskog okupljanja, posebno na spremnost svih delegata da dodju u naš grad i saslušaju iskustva ostalih.

“Uveren sam da će svaki od delegata da primeni na praktičan način ono što smatraju relevatnim za svoje okruženje, što je i poenta foruma za gradove u tranziciji.”

Miloševa koleginica Ardiana Osmani je dodala:

“Miloš i ja smo imali koristi od našeg učešća na različitim dogadjajima foruma. Znali smo da postoje velike mogućnosti za druge mlade ljude da imaju koristi od ovog procesa uzajamnog učenja  i poštovanja.

“Uzbudjena sam zbog razvoja mreže transformacije konflikta, kroz saradnju svih gradova koji su ucestvovali.”

Kraj

NAPOMENE

“Prva konferencija za mlade foruma za gradove u tranziciji” sazvana je od strane FGT omladinskih radnika Miloša Golubovića i Ardiane Osmani, a vodila je nevladina organizacija Community Building Mitrovica u saradnji sa nevladinom organizacijom D&G Solutions. Konferencija je održana u kulturnom centru u Mitrovici.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom i podrškom vlada Ujedinjenih Nacija, Norveške i Holandije, kao i SPARK-a i programa Ujedinjenih Nacija za razvoj, opštine Mitrovice, medjunarodnog biznis koledza u Mitrovici (IBCM), Foruma za gradove u tranziciji, holandske organizacije IKV Pax Christi i mitrovackog foruma “Mitrovcani za Mitrovicu”.

Dodatne informacije o Forumu za Gradove u Tranziciji mogu se naci na sajtu: http://citiesintransition.net